නව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය ධූරය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චිට ?

සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය සේවා, කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්ච් ඊයේ(01)දින මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ නිරීක්ෂණ

Read more